МОНГОЛЫН ОРЧИН ЦАГИЙН ДҮРСЛЭХ УРЛАГИЙН УРАН БҮТЭЭЛИЙН ДЭЭЖИС